Správní řízení

Základní škola a Mateřská škola Tetín
zve rodiče a žáky budoucího 1.ročníku k zápisu, který se koná:

Ve čtvrtek 16.ledna 2014 od 15.00 do 18.00 hod v budově školy – Hradní 66,Tetín (za kostelem)

Právní podklady a předpisy související se zápisem žáků do 1. ročníků základních škol § 14 odst. 1 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 139/1995 Sb.,do spádové školy mohou být přijaty všechny děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu. Tyto děti musí být dle § 3 odst. 2 písm. d) uvedeného zákona do spádových škol přednostně umísťovány. Tímto opatřením není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě školu jinou.

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 564/1990 Sb. ředitel školy.

K odkladům není možné uznat jiný důvod, než nedostatečnou tělesnou nebo psychickou vyspělost na základě písemného potvrzení lékaře a písemného vyjádření pedag.psychol.poradny, které přineste s sebou.

Přítomnost dítěte je nutná!

S sebou: kopie  – rodný list dítěte, občanský průkaz, žádost o přijetí, dotazník.

Přijďte se tedy i s dítětem podívat na nový způsob vyučování v Základní škole Tetín.- nebo si můžete zavolat / 311622295/.

 

Chceš zažít jinou, zajímavější školu s novými moderními metodami?

Zdá se vám, že vaše dítě zlobí nebo máte jiné problémy?

Potřebujete individuální péči pro velmi nadané děti nebo naopak pro pomalejší děti?

 

Ranní  pondělní  kruhy a hodnotící páteční kruhy – seberealizace, řečové dovednosti, okamžité řešení problémů, vedení ke slušnosti, sebekontrole, zodpovědnosti a kamarádství

Samostatná budovy „školičky“ uprostřed obce,mimo silniční tah optimální podmínky místa/3 km od města Berouna, 4 km od Tobolky a Korna/- časté autobusové spojení tam i zpět, ráno i odpoledne.

Moderní vyučovací metody-skloubení práce v menším kolektivu s individuálním přístupem k dítěti pomalejšímu a dalším rozvojem dítěte rychlejšího a nadanějšího.

Počítačová výuka

od 2. ročníku , dále pro všechny v rámci družiny od 1. roč. 1 x týdně, i při vyučování pro každé dítě
4 moderně vybavené učebny pomůckami.
Nová třída pro 1.ročník

Nově výuka  na interaktivních tabulích s dataprojektorem!!!

Kooperativní vyučování

Samostatný 1.ročník na  hl. předměty.

I.třída 2. a 3.ročník
II.třída 4.a 5.ročník.
– děti se učí být samostatné ve vedení skupiny/ i méně chytrý žák pak může být úspěšný podnikatel/

Cizí jazyky

od 2. ročníku, dle zájmu i družina Angličtinky pro děti od 1.ročníku

Na škole pracují žáci v Základní umělecké škole / hra na nástroj, zpěv/

Bohatá nabídka zájmové činnosti školní i mimoškolní – sportovní/ vodácká, jízda na kole,fotbal/,

umělecké/taneční, pěvecké,výtvarné/

Škola v přírodě s lyžař. výcvikem, kurz
plavání a bruslení

Pomoc dětem s poruchami učení a chování – v obou třídách asistent pedagoga, který se věnuje dětem pomalejším nebo s poruchami a dětem nadaným.

Zajímavá práce navíc pro děti nadanější a rychlejší

Skutečné propojení vyučování s praxí– vyhledávání v encyklopediích, slovnících,tabulkách, na internetu/ nikoliv pamětné drilování/,práce v přírodě- vycházky, projekty, poznávačky, exkurze

 

Správní řízení se vztahuje pro přijetí žáků do prvního ročníku základní školy.

Pod kódovým označením najdete žáky, kteří byli přijati.

Žádost o přijetí je volně ke stažení zde: žádost o přijetí nebo odklad nástupu do 1. ročníku